آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

آگهی تغییرات

حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۷۷۲۵۱ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
21220
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک