آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳

آگهی تغییرات

پرسی ایران گاز (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل نادری کد ملی ۱۲۱۹۳۴۵۰۹۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱ آقای حمیدرضا حدادی کد ملی ۰۰۵۵۵۴۲۹۲۱ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ آقای جعفر علی نوروزی کدملی ۱۲۸۷۷۶۷۸۸۵ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تامین (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵آقای عباس کاظم پورکدملی ۳۷۸۱۸۷۰۰۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری آقای سید احمد لطفی آشتیانی کد ملی ۰۵۱۹۸۰۳۳۵۳ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت نفت پاسارگاد (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱ تا مورخ ۳/ ۷/ ۱۳۹۳انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و اسنادتعهدآور با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء دونفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشند. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفردا"ممهوربه مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۶۱۰۲۶۸۷۶۸۳۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
6099
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای حمیدرضا حدادی
سید احمد لطفی آشتیانی
آقای عباس کاظم پورکدملی

© 2019 - لیلاک