آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش سهامی عام شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷

آگهی تغییرات

کارخانجات دارو پخش (شرکت سهامي عام)


باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۱۰/۹۲ و مجوز شماره ۲۶۵۸۹۳/۱۲۱ مورخ ۱۳/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافته و مبلغ ۵۰۰/۹۳۶/۳۶۱/۱ ریال به موجب گواهی شماره ۱۵۹۸ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲ بانک ملی ایران شعبه ناصر خسرو و مبلغ ۷۳۶/۱۸۰/۹۱۹/۷ ریال بموجب گواهی شماره ۱۵۳ مورخ ۹/۲/۹۳ بانک ملی ایران شعبه ناصر خسرو پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۸۵۱۰۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
139281
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک