آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا سهامی عام شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری ارس صبا (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۴۴۱۶۳/۱۲۱ مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آبتین روش آریا به ش. م ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به ش. م ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۳۱/۰۳/۱۳۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. پ۱۸۴۸۵۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
144626
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک