آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران سهامی عام شماره ثبت ۸۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲

آگهی تغییرات

نوش مازندران (شرکت سهامي عام)


باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۳ که در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۳ واصل گردید بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد: ۱ ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ و صورت حساب سود و زیان دوره مالی مذکور و مبلغ ۱۰۰/۱۷۰/۳۲۱/۲۲ ریال سود ناشی از فعالیت‌های عادی قبل از مالیات بتصویب مجمع رسید. ۲ مجمع عمومی عادی معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ را که طی دوره مالی توسط هیئت مدیره انجام شده است مورد تصویب قرار داد. ۳ مجمع تصویب نموده مبلغ ۹۵۹/۶۹۱/۰۴۵/۲۲ ریال از محل سود ناشی از فعالیت عادی شرکت بعنوان سود قابل تقسیم بین سهامداران شرکت پس از کسر مالیات بمبلغ ۹۵۹/۶۹۱/۵۴۵/۴ ریال (مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۷ ریال برای هر سهم خالص ۳۵۰ ریال) تقسیم گردد و مبلغ ۱۴۱/۴۷۸/۲۷۵ ریال از محل سود جاری بعنوان سود تقسیم نشده بحساب سود انباشته منتقل گردد. ۴ مجمع تعیین میزان حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس شرکت را به هیئت مدیره واگذار نمود و همچنین مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۵ ریال بعنوان حق حضور اعضاء هیئت مدیره غیر موظف را در جلسات ماهیانه مورد تصویب قرار داد. ۵ آقایان نصرت ذبیحی و محمد رضا افراشته و سید محمود رضا غضنفری و حسن منتظری و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانمها زهره پولادین و نزهت غضنفری بعنوان اعضاء علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ موسسه حسابرسی فراز مشاور بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۷ پاداش هیئت مدیره مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال بتصویب مجمع رسید. ۸ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۹ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۳ آقایان محمد رضا افراشته فرزند حبیب به ش ش ۱۳۰ و کد ملی ۰۹۳۷۵۳۹۵۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نصرت ذبیحی فرزند محمد به ش ش ۱۶ و کد ملی ۲۲۷۹۵۹۵۷۸۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای سید محمود رضا غضنفری فرزند سید حسین به ش ش ۱۵۱۹ و کد ملی ۰۰۴۷۱۷۶۹۵۴ و آقای حسن منتظری فرزند محمد به ش ش ۷۴۳ و کد ملی ۲۲۱۸۱۷۳۰۳۴ و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۷۶۵۷ با نمایندگی آقای تورج صفاریان بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۱۰ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ۱۱ هیئت مدیره اختیارات اجرائی لازم مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیر عامل تعویض نمودند. ش۱۸۴۱۴۶۶ معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و املاک تنکابن
861
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک