آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

آگهی تغییرات

کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت ۱۹۸۳ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی آقای محمد مهدی مقیمی قادیکلائی به شماره ملی ۲۱۶۱۳۹۳۸۲۰ بسمت عضو هیات مدیره، شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شماره ثبت ۳۶۴۴۲۸ به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ به نمایندگی آقای علیرضا بیگی به شماره ملی ۴۳۲۳۳۷۴۵۷۷ بسمت نائب رئیس هیات مدیره، شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به نمایندگی آقای سلمان آذرگشسب به شماره ملی ۰۹۴۱۸۱۵۴۸۱ بسمت عضو هیات مدیره، شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شماره ثبت ۴۲۹۷۹۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ به نمایندگی آقای امین مسعودی نیا به شماره ملی ۴۶۲۲۲۲۴۰۶۲ بسمت عضو هیات مدیره، شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شماره ثبت ۴۸۰۶۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به نمایندگی آقای جلیل کاظمی خیبری بسمت رئیس هیات مدیره، آقای علیرضا بیگی به شماره ملی ۴۳۲۳۳۷۴۵۷۷ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۸انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ بخشی از اختیارات و وظایف هیات مدیره به مدیرعامل به شرح صورتجلسه تفویض گردید. ش۹۷۰۹۱۳۲۵۶۵۱۳۳۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
743
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای امین مسعودی نیا

© 2019 - لیلاک