آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

آگهی تغییرات

کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت۱۹۸۳ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی آقای محمد مهدی مقیمی قادیکلائی به شماره ملی ۲۱۶۱۳۹۳۸۲۰ بسمت عضو هیات مدیره شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شماره ثبت۳۶۴۴۲۸ به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ به نمایندگی آقای علیرضا بیگی به شماره ملی ۴۳۲۳۳۷۴۵۷۷ بسمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شماره ثبت۲۱۱۹۰۰ به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به نمایندگی اقای سلمان اذر گشسب به شماره ملی ۰۹۴۱۸۱۵۴۸۱ بسمت رئیس هیات مدیره شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شماره ثبت۴۲۹۷۹۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ به نمایندگی آقای امین مسعودی نیا به شماره ملی ۴۶۲۲۲۲۴۰۶۲ بسمت عضو هیات مدیره شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شماره ثبت۴۸۰۶۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به نمایندگی آقای جلیل کاظمی خیبری ۰۹۱۹۳۳۵۵۶۱ بسمت عضو هیات مدیره آقای علیرضا بیگی به شماره ملی ۴۳۲۳۳۷۴۵۷۷ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۸انتخاب گردیدند. ۲) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش۹۷۰۸۱۰۱۴۳۲۷۵۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
743
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای سلمان آذرگشسب

© 2019 - لیلاک