آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴

آگهی تغییرات

معادن بافق (شرکت سهامي عام)


پیرو آگهی مکانیزه به شماره ۱۳۹۷۳۰۴۲۱۶۳۵۰۰۰۱۰۵ مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۷اعلام میدارد ۱ - شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر ۲ - شرکت نوین آلیاژ سمنان ۳ - شرکت گروه صنعتی الکترو نیکتا تنگ ۴ - شرکت صنایع چوب کلاته رودبار ۵ - آقای محمد مهدی محمد خانی به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و نام اشخاص حقیقی ذکر شده بعنوان اعضای هیات مدیره زائد می‌باشد ش۹۷۰۵۲۷۳۶۹۶۰۵۳۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بافق
57
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک