آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

آگهی تغییرات

حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ تعداد سهام وثیقه به هزار سهم تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۲۴۷۰۶۴۵۵۳۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
21220
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک