آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری صنایع ایران (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۹۸۰۲/ ۱۲۲ مورخ ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرهام سیدین کدملی ۰۰۶۸۸۷۶۷۶۹ بجای رضا سلطان زاده بنمایندگی از شرکت نیک تجارت قاره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۴۳۹ برای مابقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. پ۹۶۱۱۱۵۴۵۲۶۰۳۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
88034
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
پرهام سیدین

© 2019 - لیلاک