آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴

آگهی تغییرات

فولاد هرمزگان جنوب (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت۷۸۴۱ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به نمایندگی آقای امیر حسین نادری به شماره ملی ۱۲۸۹۴۳۳۰۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شماره ثبت۶۱۲۴ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به نمایندگی آقای محمد جعفر پارسی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۰۲۸۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۷۸۵۹ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۵۵۴۴۵۰ به نمایندگی آقای فرزاد ارزانی بیرگانی به شماره ملی ۱۹۷۱۸۱۰۲۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت فولاد متیل (سهامی خاص) به شماره ثبت۸۵۷۶۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۲۱۰۰ به نمایندگی آقای مختار بخشیان خراجی به شماره ملی ۶۳۳۹۶۶۶۵۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۷ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۰۶۴۶۲۴ به نمایندگی آقای مهدی تولائیان به شماره ملی ۱۲۸۶۶۹۲۱۱۳ سمت عضو هیئت مدیره. آقای فرزاد ارزانی بیرگانی به شماره ملی ۱۹۷۱۸۱۰۲۳۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) ش۹۶۱۰۰۳۲۰۸۵۰۵۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
12886
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
امیر حسین نادری
آقای محمدجعفر پارسی

© 2019 - لیلاک