آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

آگهی تغییرات

کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: برابر با مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه، هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل آقای علیرضا بیگی به شماره ملی ۴۳۲۳۳۷۴۵۷۷ به شرح صورتجلسه تفویض نمود. ش۹۶۱۰۰۲۹۷۴۲۰۰۴۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
743
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک