آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰

آگهی تغییرات

شکر (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی آریان به کدملی ۵۸۲۹۵۳۹۵۵۱ ر به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به جای آقای مهرداد برادران نصیری بعنوان عضو جدید هیات مدیره تا پایان دوره هیات مدیره انتخاب گردید پ۹۶۰۹۲۲۲۸۲۱۰۷۲۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
6306
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک