آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ نشانی شرکت در شهر ارومیه به خیابان جانبازان پلاک۲۱۸ و کدپستی ۵۷۱۴۷۳۳۷۷۴ تغییر و انتقال یافت. ش۹۶۰۶۲۰۲۶۹۴۶۵۵۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
8286
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک