آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴

آگهی تغییرات

معادن بافق (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ موسسه کاربرد ارقام را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۲ روزنامه اطلاعات و کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید۳ صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۶۰۵۱۹۴۶۱۱۶۹۶۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بافق
57
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک