آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲

آگهی تغییرات

نوش مازندران (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت ۳۴۹۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۵۱۸۷۵۲۱۹۵۲۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
861
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک