آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

آگهی تغییرات

کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ شرکت ره نگار خاورمیانه پارس ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ ش۹۶۰۴۰۸۴۷۹۴۷۵۷۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
743
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک