آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی سهامی عام شماره ثبت ۸۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی (شرکت سهامي عام)


باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۲ شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی سهامی عام تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۱۳۹۲ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی اصول اندیشه بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریار آذری سامانی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۳ انتخاب شدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ آقایان علی اصغر علی اکبری هلق بنمایندی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ارومیه و جاوید مهپور بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خوی و کریم مولودی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بوکان و جعفر رستمی بنمایندگی از تعاونی سهام عدالت شهرستان سردشت و صمد عزیزیان حمید بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان میاندوآب بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و گلشن رحیمی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شاهین دژ و نعمان ترابی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تکاب بعنوان اعضای علی البدل بمدت دو سال انتخاب شدند. ۵ کریم مولودی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بوکان بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و صمد عزیزیان حمید بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان میاندوآب بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و جاوید مهپور بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خوی و جعفر رستمی بنمایندگی از تعاونی سهام عدالت شهرستان سردشت بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای علی اصغر علی اکبری هلق بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ارومیه عضو و منشی هیئت مدیره و مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند. ضمنا اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ۶ امضای کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور با مدیرعامل باتفاق یکی از آقایان رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷ امضای ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۱۰۱۷۷۸۷ مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ارومیه
8286
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک