آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری لقمان (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۰۵۴۱ , ۱۲۲ مورخه ۱۷/۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران فرشته خیابان شهید ابوالفضل آقابزرگی خیابان شهید سید مرتضی فیاضی پلاک ۵۱ طبقه اول واحد ۳ کدپستی ۱۹۶۵۹۴۸۹۳۴ انتقال یافت. پ۹۶۰۲۲۶۵۷۶۳۵۶۲۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
239310
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک