آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری ارس صبا (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۸/۱۰/۱۳۹۱ و مجوز شماره۱۲۱۲۴۲۳۱۰ مورخ۱۱/۸/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه وارده۲۱۶۲۰ مورخ۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر۶۵ ماده و۲۴ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبل گردید. پ۱۷۷۳۳۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
144626
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک