آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳

آگهی تغییرات

پرسی ایران گاز (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدولی علاءالدینی شماره ملی ۲۱۲۱۳۹۷۴۴۲ به نمایندگی از شرکت نفت پاسارگاد به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای حمیدرضا حدادی شماره ملی ۰۰۵۵۵۴۲۹۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره خانم معصومه مهدوی شماره ملی ۰۰۵۴۱۳۳۹۴۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شماره ثبت۲۱۴۸۸۰ وشناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای سعید سمیعی کدملی ۴۱۷۲۰۷۳۱۹۰ به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول به شماره ثبت ۱۹۵۴۶۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای عبدالرضا صادقی حسن آبادی کدملی ۰۳۸۳۵۵۴۷۹۹ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت۶۲۲۶ وشناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۱۲۸۵۸۵۹۷۶۵۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
6099
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای عبدالرضا صادقی حسن آبادی
آقای محمدولی علاءالدینی

© 2019 - لیلاک