آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳

آگهی تغییرات

پرسی ایران گاز (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدولی علاءالدینی به شماره ملی ۲۱۲۱۳۹۷۴۴۲ به نمایندگی از شرکت نفت پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا حدادی به شماره ملی ۰۰۵۵۵۴۲۹۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه مهدوی به شماره ملی ۰۰۵۴۱۳۳۹۴۷ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و آقای سعید سمیعی به کدملی ۴۱۷۲۰۷۳۱۹۰ به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای رحمت اله علیرحیمی به کدملی ۱۲۳۹۰۶۱۷۸۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب و جایگزین نمایندگان قبلی گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۱۱۹۱۳۷۱۰۴۶۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
6099
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
خانم معصومه مهدوی
آقای سعید سمیعی

© 2019 - لیلاک