آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴

آگهی تغییرات

فولاد هرمزگان جنوب (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به نمایندگی آقای امیرحسین نادری به شماره ملی ۱۲۸۹۴۳۳۰۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به نمایندگی آقای امیرمسعود هراتیان به شماره ملی ۱۲۸۲۳۸۷۱۵۴ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۴۴۵۰ به نمایندگی آقای فرزاد ارزانی به شماره ملی ۱۹۷۱۸۱۰۲۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد متیل (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۵۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۲۱۰۰ به نمایندگی آقای مختاربخشیان به شماره ملی ۶۳۳۹۶۶۶۵۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۴۶۲۴ به نمایندگی آقای مهدی تولائیان به شماره ملی ۱۲۸۶۶۹۲۱۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد مالی و چکها و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و همچنین پرداختها، اسناد و اوراق بهادار و قراردادها تا سقف ۵۰ میلیارد ریال با امضا مدیرعام ل و معاون مالی و اقتص ادی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۰۸۰۸۸۳۱۳۵۶۸۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
12886
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای امیرمسعود هراتیان
آقای مهدی تولائیان
شرکت فولاد مبارکه اصفهان

© 2019 - لیلاک