آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری ارس صبا (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۵ و تاییدیه شماره ۱۲۴۷۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسین رسانش انرژی نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۳۹۵۳ شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۶۵۶ شرکت سرمایه گذاری فارابی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۳۴۶۹ شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۰۱۶۹ سیدعلی اکبر حسینی به شماره ملی ۰۰۵۰۸۱۴۰۴۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و حسین عابدینی به شماره ملی ۱۸۱۷۶۳۵۵۳۰ شهاب صالح فر به شماره ملی ۰۰۷۱۳۵۴۸۶۷ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه امین مشاور بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۸۰۳۸۹۹۴۶۵۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
144626
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
شهاب صالح فر

© 2019 - لیلاک