آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری ارس صبا (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ و تاییدیه شماره ۱۲۴۷۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله اصغر نژاد به شماره ملی ۶۴۰۹۴۶۴۲۸۲ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۰۱۶۹ به نمایندگی فیروز منجیلی به شماره ملی ۲۵۹۵۴۵۵۹۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری فارابی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۳۴۶۹ به نمایندگی مهدی سنائی فرد به شماره ملی ۰۰۶۸۶۷۲۷۱۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۶۵۶ به نمایندگی علی رضا فتحی نیا به شماره ملی ۰۰۶۱۲۸۹۱۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت مهندسین رسانش انرژی نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۳۹۵۳ به نمایندگی همایون دارابی به شماره ملی ۱۷۵۳۵۵۰۹۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره سیدعلی اکبر حسینی به شماره ملی ۰۰۵۰۸۱۴۰۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و سایر اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبرمی باشد. پ۹۵۰۸۰۳۹۲۳۱۳۷۵۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
144626
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای علیرضا فتحی نیا
مهدی سنائی فرد
آقای همایون دارابی

© 2019 - لیلاک