آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴

آگهی تغییرات

معادن بافق (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسامه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ۲ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۳ - شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۹۵۸۰ - شرکت نوین آلیاژ سمنان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۸۵۸۸۴ - شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۲۶۱۰ - شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۲۶۴۷ - آقای مهدی محمد خانی به کدملی ۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۴ - صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۵۰۶۳۱۳۷۷۵۰۴۴۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بافق
57
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک