آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

آگهی تغییرات

حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شماره ثبت ۱۹۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرسی علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۶۳۱۵۲۰۴۴۳۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
21220
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک