آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

آگهی تغییرات

آلومتک (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین رضوان پور بشماره ملی ۰۷۹۴۸۹۲۰۷۸ بجای رضا بختیاری کشکجانی بشماره ملی ۰۰۷۲۶۴۹۱۹۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۰۳۱۷۵۸۳۸۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
11477
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک