آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

آگهی تغییرات

آلومتک (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی فاطر بعنوان بازرس اصلی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۲۰۶۶۰۵۵۷۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
11477
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک