آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷

آگهی تغییرات

کارخانجات دارو پخش (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت دارو پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ شرکت شیمی دارویی دارو پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ شرکت توزیع دارو پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ پ۹۵۰۵۱۶۵۱۱۱۷۰۲۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
139281
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک