آگهی تغییرات شرکت سالمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲

آگهی تغییرات

سالمین (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ - شرکت اعتبار صنایع کیش با مسئولیت محدود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۶۱۸ و شرکت شیرین عسل سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲ و شرکت پخش سراسری ایران سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۳۷۲۰ و شرکت کاوشگران کیش سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۵۰۴۹ و شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۱۹۵۱ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ - سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. ۴ - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۱۴۸۵۶۸۱۵۴۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
353
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک