آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴

آگهی تغییرات

فولاد هرمزگان جنوب (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیزبه شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و صمت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۴۲۹۱۵۱۶۲۹۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
12886
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک