آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳

آگهی تغییرات

پرسی ایران گاز (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی کشکولی با کدملی ۱۲۸۰۸۵۹۳۵۰ به نمایندگی از شرکت نفت پاسارگاد به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای حمیدرضا حدادی با کدملی۰۰۵۵۵۴۲۹۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره آقای جعفرعلی نوروزی با کدملی۱۲۸۷۷۶۷۸۸۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵به عنوان عضو هیأت مدیره آقای عیسی اسحاقی با کدملی ۴۸۹۸۳۸۱۹۹۵به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای رحمت اله علیرحیمی با کدملی ۱۲۳۹۰۶۱۷۸۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا با امضای مشترک مدیرعامل و مدیرمالی شرکت (خانم معصومه مهدوی) در محدوده اختیاراتی که هیأت مدیره تعیین خواهد نمود و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشند. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفردا با مهرشرکت معتبر خواهند بود. پ۹۵۰۲۰۷۸۸۷۴۲۵۸۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
6099
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای رحمت اله علیرحیمی
مصطفی کشکولی
آقای جعفرعلی نوروزی
عیسی اسحاقی

© 2019 - لیلاک