آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

آگهی تغییرات

کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به نمایندگی آقای علی اکبر شیرازی شماره ملی: ۴۸۴۸۹۷۰۷۷۶ بسمت رئیس هیات مدیره وشرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به نمایندگی آقای علیرضا بیگی شماره ملی: ۴۳۲۳۳۷۴۵۷۷ بسمت مدیرعامل ونائب رئیس هیات مدیره وشرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به نمایندگی آقای محمد تقی گرمابی به شماره ملی: ۰۷۹۱۱۸۵۶۴۸ بسمت مدیر مالی وعضو هیات مدیره وبنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به نمایندگی آقای محمد مهدی مقیمی قادیکلائی به شماره ملی: ۲۱۶۱۳۹۳۸۲۰ بسمت عضو هیات مدیره وشرکت بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان به نمایندگی آقای جواد ترابی شماره ملی: ۰۷۰۳۵۸۹۸۷۳ بسمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۱۷/۱۲/۹۵ انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت خواهد بود. ش۹۴۱۲۱۳۸۵۶۷۹۸۸۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
743
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
محمد مهدی مقیمی قادیکلائی
آقای علی اکبر شیرازی

© 2019 - لیلاک