آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

آگهی تغییرات

کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان وشرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس وشرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا وبنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی وشرکت بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۱۷/۱۲/۹۵ انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۲۱۳۲۴۶۱۵۳۴۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
743
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک