آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۴۳ و به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

آگهی تغییرات

کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور (شرکت سهامي عام)


باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۷/۴/۱۳۹۲: ۱ آقای علیرضا بیگی به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ۲ وظایف و اختیارات مدیرعامل در ۱۷ بند تصویب گردید. ۳ امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۶۸۹۱۵۱ ثبت اسناد و املاک نیشابور
743
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک