آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل ریلی نور الرضا اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۲۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

آگهی تغییرات

حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان (شرکت سهامي عام)


برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۸/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ۱ آقای سید فرهاد ظهور پرواز به کد ملی ۰۹۳۷۵۸۹۳۵۷ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. ۲ در سمت سایر اعضاء تغییر حاصل نگردید. ۳ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت از قبیل چک، سفته باامضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء متفق رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است کلیه مکاتبات عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۲۱۴۲۷۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
21220
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای سید فرهاد ظهور پرواز

© 2019 - لیلاک