آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

آگهی تغییرات

حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان (شرکت سهامي عام)


برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ بنیاد تعاون سپاه بنمایندگی محمد حیدری با کد ملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان بنمایندگی سید محمد باقر صدر پور با کد ملی ۰۵۳۰۶۰۸۱۹۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و موسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه (ع) بنمایندگی احمدرضا صبری با کد ملی ۱۲۸۷۶۶۹۲۹۸ بسمت مدیرعامل و شرکت خدمات رفاهی لاله بنمایندگی علی آذین به کد ملی ۱۲۸۶۶۸۵۱۱۷ و شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ بنمایندگی ناصر رحیمی به کد ملی ۰۰۴۲۸۰۹۹۷۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ سهراب تقی پور آهنگر با کد ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ و محمد حسین برخورداری با کد ملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۲۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل در تاریخ ۱۷/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۰۴۳۶۳۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
21220
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
ناصر رحیمی
محمد حیدری
محمدباقر صدرپور
علی آذین
آقای سهراب تقی پور آهنگر

© 2019 - لیلاک