آگهی تصمیمات شرکت آلومتک سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

آگهی تغییرات

آلومتک (شرکت سهامي عام)


باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۰ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی علی نحوی به کدملی ۰۰۵۰۵۸۲۹۹۲ به جای عباس عطائی‎شریف به کدملی ۰۰۶۲۴۹۷۳۲۴ برای بقیه مدت تصدی بعنوان عضو هیات‎مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
11477
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
عباس عطائی‎شریف

© 2019 - لیلاک