آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

آگهی تغییرات

کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور (شرکت سهامي عام)


باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۱: ۱ شرکت مدیریت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس. ۲ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی. ۳ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ۴ موسسه بنیاد علوی ۵ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن. بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. و باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۱: ۱ آقای محمد علی معززی طهرانزاده بنمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای بهنام مشیری بنمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم مریم رحمانی بنمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا بیگی بنمایندگی موسسه بنیاد علوی بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر کشاورزی و آقای محمد تقی گرمایی بنمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر مالی شرکت انتخاب گردیدند. ۲ وظایف و اختیارات مدیرعامل در ۱۷ بند شرح وظایف مندرج در آگهی شماره ۲۱۱۳ روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۹۵ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۹ بتصویب رسید. ۳ حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت خواهد بود. ش۲۰۱۶۱۰۰۹۳۱۱۱۸۳۷۵۲۶۱۴ رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
743
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک