آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری لقمان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری لقمان (شرکت سهامي عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ش ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ شرکت دادوستد آریا سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ اعتبار آفرین سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ حسن پناهیان به ش م ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی ایرانی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن غلامی به ش م ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ به نمایندگی از طرف شرکت دادوستد آریا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به ش م ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی از طرف شرکت اعتبار آفرین و سید هدایت اله تشکرحسینی به ش م ۰۹۳۷۵۹۹۵۹۱ به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی ایرانیان بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء رئیس هئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای ۲ نفر ازا عضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا جلال سیف الدینی به ش م ۱۰۶۲۹۲۱۶۳۱ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
239310
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک