آگهی تاسیس شعبه

آگهی تغییرات

معادن بافق (شرکت سهامي عام)


به موجب نامه شماره ۶۰۴۲/۴۷/۷ ـ ۱/۸/۹۰ و صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۶/۹۰ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بافق محل شعبه شرکت معادن بافق سهامی‌عام در تهران ـ یوسف‌آباد خیابان سید جمال‌الدین ‌اسدآبادی خ شانزدهم پ ۱۰ ـ کدپستی ۱۴۳۳۱۸۹۳۴۹ تاسیس گردیده است که در این اداره به شماره ثبت ۱۰۷۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴ به ثبت رسیده و امضای ذیل دفاتر در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۰ تکمیل گردید و مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
57
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک