آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری لقمان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری لقمان (شرکت سهامي عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
239310
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک