آگهی تصمیمات در شرکت سالمین (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲

آگهی تغییرات

سالمین (شرکت سهامي عام)


به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. ثبت اسناد ساوه
353
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک