آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷

آگهی تغییرات

کارخانجات دارو پخش (شرکت سهامي عام)


باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حسین نادری منش به کد ملی ۵۴۹۹۰۷۳۹۲۹ به جای سید عبدالمجید آیت اللهی به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، علی اصغری به کد ملی ۱۶۰۱۰۳۹۴۰۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر نقدی به کد ملی ۰۰۴۷۴۷۴۸۷۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
139281
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک